_

Jesteś tutaj: Kierownictwo

Pracownicy PCPR:

 • Anna Marchlewska - Barczewska - dyrektor
 • Katarzyna Wolak - koordynator zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
 • Ewelina Zaleska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Kamila Drumińska - młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Anna Marchlewska - Barczewska - (pomoc instytucjonalna - umieszczanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej, , interwencja kryzysowa)
 • Ewa Murawska - Czarnecka – starszy pracownik socjalny (pracownik ds. obsługi świadczeń, umieszczanie w  domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy)
 • Anna Rzepniewska - specjalista ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
 • Magdalena Gryza - przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Bernardyna Kornatowska - główny księgowy
 • Elwira Piecewicz - starszy administrator
 • Marcin Karczewski - Inspektor Ochrony Danych
 • Karolina Zaleś - sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, samodzielny referent - obsługa Programu "Aktywny Samorząd"

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim (dalej PCPR) jest jednostką organizacyjno-budżetową powiatu nowomiejskiego. PCPR realizuje zadania powiatu wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zadania wynikające z zawartych przez powiat umów i porozumień. W strukturze PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

 

Adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3                    


Dane kontaktowe

Email: sekretariat@pcprnml.pl
Telefon: 56 474 31 96
Fax: 56 474 31 96