_

Jesteś tutaj: Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej


 

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do terapii zajęciowej, mogą ubiegać się o rehabilitację w ramach WTZ w celu zdobycia samodzielności, umiejętności i kwalifikacji umożliwiających w efekcie podjęcie pracy. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty jak np. jednostki samorządu terytorialnego lub zakłady pracy chronionej, posiadające osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych i stanowią część ich struktury organizacyjnej. Uczestnicy WTZ poprzez różnorodne techniki i formy terapii zajęciowej uczą się czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijają psychofizyczną sprawność oraz podstawowe, a często i specjalistyczne umiejętności zawodowe. Celem tych działań jest osiągnięcie kwalifikacji, które umożliwiają szkolenie zawodowe oraz podjęcie pracy. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka prowadząca warsztat, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, w której zajęcia odbywają się po siedem godzin pięć dni w tygodniu. Dla każdego uczestnika WTZ opracowywany jest indywidualny program rehabilitacji, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań terapeutycznych i spodziewanych efektów. Rada programowa WTZ dokonuje okresowej oraz kompleksowej oceny realizacji programu, rehabilitacji oraz osiągniętych postępów uczestnika, uzasadniających:

podjecie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy;

potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i niemożność podjęcia zatrudnienia;

przedłużenie terapii: dla osób mających szanse w okresie dłuższej rehabilitacji na postępy, które umożliwią podjęcie zatrudnienia warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy;

przedłużenie pobytu w WTZ z powodu okresowego braku możliwości podjęcia zatrudnienia (brak miejsc pracy), albo okresowego braku możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.

 

Koszty utworzenia i działalności WTZ są współfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków samorządów i innych źródeł. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej wynosi 70%, natomiast koszty działalności, w tym wynikające ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu, pokrywane są do 90% ich wartości.

 

W powiecie nowomiejskim funkcjonuje jeden Warsztat  Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, ul. Grunwaldzka 35, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, nr tel. (056) 474-28-55.

Adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3                    


Dane kontaktowe

Email: sekretariat@pcprnml.pl
Telefon: 56 474 31 96
Fax: 56 474 31 96