_

Jesteś tutaj: Aktywny samorząd

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”


 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program w 2018 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:

 

Obszar A:

Zadanie 1:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;

wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;

dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie 2:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

wiek aktywności zawodowej;

dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B:

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;

wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;

dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C:

Zadanie 2:

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Zadanie 3 i 4

stopień niepełnosprawności;

wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;

potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;

potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

aktywność zawodowa;

pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

 

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu nowomiejskiego. Wnioski są przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3 od godz. 9.15 do 15.15 w terminach:

 

Dla Modułu I:

wnioski złożone od 03.04.2018 r. do 30.06.2018 r. będą rozpatrywane w ramach pierwszego cyklu;

wnioski złożone od 01.07.2018 r. do 30.08.2018 r. będą rozpatrywane w ramach drugiego cyklu.

 

Dla Modułu II:

 

dla semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 od 01.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r.;

dla semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 od 01.09.2018 r. do dnia 10.10.2018 r.

 

 

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są pod numerem telefonu 56 474 31 96 oraz na stronie internetowej www.pfron.org.plAdres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3                    


Dane kontaktowe

Email: sekretariat@pcprnml.pl
Telefon: 56 474 31 96
Fax: 56 474 31 96