_

Jesteś tutaj: Turnusy rehabilitacyjne

Pliki do pobrania:

--> Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 

 

Turnusy Rehabilitacyjne


 

Turnus rehabilitacyjny: oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, min. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizacje i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. W odróżnieniu do pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli posiada aktualne orzeczenie:

o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;

o niepełnosprawności, wydane przed 16 rokiem życia;

o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy;

o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidów.

Ponadto osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;

w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskał na ten cel dofinansowania ze środków PFRON;

weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus prowadzony jest w formie niestacjonarnej;

wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;

będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;

nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;

w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej i przyjmowanych lekach;

osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (netto), podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza:

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopie orzeczenia o niepełnosprawności;

wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się również o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna. W takim przypadku wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny musi zawierać wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie.

Wysokość dofinansowania wynosi:

30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

Podstawa pawana:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.


Adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3                    


Dane kontaktowe

Email: sekretariat@pcprnml.pl
Telefon: 56 474 31 96
Fax: 56 474 31 96